รายงานคณะกรรมการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
โครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์
ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
การดำเนินธุรกิจของ " กลุ่มบีอีซี เวิลด์ "
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดรวม 24 บริษัท โดยมี บริษัท บีอีซี
เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ สามารถแยกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินกิจการ
ได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา ประกอบด้วย

1.1 ดำเนินงานออกอากาศโทรทัศน์ แยกเป็น

- ระบบฟรีทีวี ดำเนินการโดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศ
โทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบภาคพื้นดิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้สัญญา
ร่วมดำเนินกิจการฯกับ อ.ส.ม.ท.

- โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ให้ความสนใจในการดำเนินการโทรทัศน์ระบบ
บอกรับเป็นสมาชิก และมองหาช่องทางส่งสัญญาณไปยังผู้ชมทั้งในประเทศและประเทศต่างๆทั่วโลก โดย
ในระยะ3-4 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มทดลองส่งสัญญาณไปยังประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมดำเนินการในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม

1.2 ออกอากาศวิทยุ

โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินการออกอากาศวิทยุคลื่นเอฟ เอ็ม สถานีวิทยุ อสมท.
105.5 เมกะเฮิรตซ์, บริษัท ยูแอนด์ไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด ดำเนินการออกอากาศวิทยุคลื่นเอฟ เอ็ม 95.5,
โดยมีบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด)
เป็นผู้ขายเวลาโฆษณา และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนารายการ


1.3 ธุรกิจสื่อใหม่

ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเตอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอร์เร-
ชั่น จำกัด, บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด โดยมี บริษัท บีอีซี-เทโร คอมคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัว
แทนขายสื่อโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
ไทย อีกทั้งกำลังมองหาช่องทางดำเนินธุรกิจรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ผ่านทางบริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี
บรอดคาสติ้ง จำกัด

2. 2. กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการ ประกอบด้วย

2.1 จัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี

โดยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด, บริษัท นิวเวิลด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด,
บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด, บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิส
ทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด

2.2 จัดหา-ผลิตรายการแสดงโชว์/คอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด;
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด ดำเนินการจัดแสดงละครบนเวที และบริษัท บีอีซี -เทโร
ศาสน จำกัด ดำเนินการด้านการบริหาร และจัดการสโมสรฟุตบอล; โดยมีบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
ให้บริการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการขาย-รับจองบัตรเข้าชมการแสดง และให้บริการขายตั๋วรถยนต์
โดยสาร

2.3 ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน

ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสารสนเทศ ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด ธุรกิจถือครองและให้
เช่าทรัพย์สิน ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี แอสแซท จำกัด และธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ ดำเนิน
การโดยบริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด นอกจากนี้ ได้มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการการ
ผลิตรายการ-ให้เช่าสตูดิโอและ/หรืออุปกรณ์สตูดิโอเพื่อการผลิตรายการ และให้บริการ Post Production
โดยบริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด และธุรกิจผลิตรายการข่าว ทำหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์ ตลอดจนถึงข่าวที่จะขายให้แก่สำนักข่าวอื่นๆ ในนาม บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด

ปัจจุบันบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ชื่อย่อว่า "BEC" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบีอีซี
เวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,895 คน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 30-34 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์หมายเลข (66) 2204-3333 , 2262-3333 โทรสารหมายเลข (66) 2204-1384
เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com


© Copyright BEC World Plc. All rights reserved